IBS / Aktualności / Status spółki spin-off utworzonej przy współudziale spółki celowej uczelni w świetle przepisów o definicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc p...

Status spółki spin-off utworzonej przy współudziale spółki celowej uczelni w świetle przepisów o definicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc publiczną

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Jej przedmiotem jest określenie statusu spółki spin-off utworzonej przy współudziale spółki celowej uczelni w świetle przepisów dotyczących definicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc publiczną.

W szczególności, celem Ekspertyzy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy powołanie nowej spółki (typu spin-off) z udziałem spółki celowej uczelni wyższej (utworzonej na podstawie art. 86a ustawy o Szkolnictwie wyższym w celu prowadzenia komercjalizacji pośredniej) wraz z innymi podmiotami o statusie mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy nowo powołana spółka spełnia wielkościowo kryteria MŚP, pozwoli zachować nowej spółce status MŚP, pomimo udziału w niej spółki celowej uczelni na poziomie nieprzekraczającym odpowiednio 25% lub 50% kapitału lub głosów.

Przedstawiona w Ekspertyzie argumentacja pozwala stwierdzić, że spółkę spin-off utworzoną przez spółkę celową uczelni można będzie uznać za MŚP pod następującymi warunkami: spin-off spełnia kryteria „przedsiębiorstwa” w rozumieniu prawa unijnego, spółka celowa uczelni (traktowana jako uczelnia wyższa nienastawiona na zysk) posiada w niej poniżej 50% praw głosu lub udziałów bądź akcji i jednocześnie nie zachodzą żadne inne okoliczności z art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, pozwalające na stwierdzenie powiązania. Ponadto nowa spółka spin-off musi spełniać ilościowe kryteria MŚP, tj. nie przekraczać pułapów zatrudnienia oraz pułapów finansowe, wymienionych w art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, przy uwzględnieniu relacji z innymi udziałowcami lub akcjonariuszami.

[źródło https://www.cars.wz.uw.edu.pl/badania-12.html ]