IBS / Historia

Historia

W roku 1996 Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o tworzeniu jednostek pozawydziałowych, które z założenia miały specjalizować się w działalności badawczej zorientowanej bezpośrednio na potrzeby przemysłu oraz transferu technologii. W wyniku realizacji tej uchwały w roku 1997 powstały:

 • Centrum Transferu Technologii  - CTT.
 • Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska - UCBEiOŚ ,
 • w roku  2001 Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne” - UCBMF (w roku 2001),
 • a w roku 2011 Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyk - UCBLiK (w roku 2011).

 W 2010 roku Centrum Transferu Technologii zostało połączone z Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, tworząc Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości (CTTiRP). CTTiRP wykonywało różnorodne zadania w zakresie transferu technologii, w tym wydawanie opinii o innowacyjności, organizowanie spotkań pomiędzy przedsiębiorstwami a środowiskiem akademickim, doradztwo w sferze komercjalizacji badań i ochrony własności intelektualnej. Podstawowa aktywność CTTiRP związana była z realizacją projektów poświęconych badaniom nad modelami transferu wiedzy.

Zrealizowano między innymi projekty:

 • Modelowe CTT; 2009 – 2010;
 • Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności intelektualnej – IP Management w ramach Programu MNiSzW Kreator Innowacyjności, 2007 – 2010;
 • Centrum Kompetencji zarządzania własnością intelektualną IP-Hub, POIG 5.45; 2009 – 2011;
 • BaSIC – Baltic Sea InnoNet Centres; 2009 – 2012;
 • Fabryka Innowacji POIG 3.10; 2009 – 2012;
 • Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza, współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Priorytetu 9: „Polityka Regionalna i Działania Transgraniczne”; 2010 – 2011;
 • Warszawski Inkubator Technologii; 2010 – 2012.

 

Na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie tych dotychczasowych działań, Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o likwidacji CTTiRP  i utworzeniu na jego miejscu, zgodnie z art. Art. 86a. p.1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, spółkę celową Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Spółka o nazwie Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej została utworzona w listopadzie 2012 roku. Spółka przejęła zadania wcześniejszego CTTiRP oraz została wzmocniona przez potencjał Uczelnianych Centrów Badawczych (UCB). Na początku 2013 roku nazwa Spółki została zmieniona na Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

W strukturach Instytutu Badań Stosowanych działać będą Centrum Transferu Technologii oraz Centra Badawcze. Powstały w ten sposób podmiot gospodarczy realizować będzie cały cykl związany z zarządzaniem innowacjami, od przeprowadzenia  postępowania ochronnego przez wykonanie badań przemysłowych i rozwojowych, aż do sprzedaży technologii. Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonej identyfikacji i wyceny wartości praw własności intelektualnej wynikającej z prac badawczych zrealizowanych w PW, utworzona zostanie baza danych zawierająca spis projektów o widocznym potencjale wdrożeniowym wraz z zidentyfikowanymi potencjalnymi odbiorcami.

Instytut Badań Stosowanych otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu SPIN-TECH. Projekt ma na celu w latach 2013-2016 pomóc rozwinąć struktury Spółki, usystematyzować procedury związane z zarządzaniem własnością intelektualną na Politechnice Warszawskiej oraz zarządzaniem Spółką w celu poprawy skuteczności wdrażania pomysłów pracowników Politechniki do przemysłu. Specjalnie do tych zadań wyznaczono w ramach Spółki oddzielny dział - Centrum Transferu Technologii.