IBS / O nas / Działalność

Działalność

Zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Komercjalizację Wyników Politechnika Warszawska prowadzi za pośrednictwem CZiTT PW oraz Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp z o.o..

IBS PW  i CZIiTT PW w nowopowstałym budynku CZIiTT PW mieszczącym się przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie współpracują razem na rzecz świadczenia usług specjalistycznych w zakresie transferu technologii i innowacji skierowanych do środowiska PW, w tym współtworzenia ofert technologicznych dotyczących sprzedaży rozwiązań opracowywanych przez naukowców PW prowadzenia: baz danych o technologiach, przedsiębiorstwach, naukowcach, projektach badawczych oraz rejestru zgłoszonych w PW do komercjalizacji własności intelektualnej oraz rejestru umów związanych z komercjalizacją własności intelektualnej; współpracy z otoczeniem zewnętrznym PW oraz budowy kultury innowacyjności.

Średniorocznie na PW zgłaszane jest z Wydziałów Politechniki Warszawskiej około 70 Wyników badań naukowych i prac rozwojowych podlegających ochronie w myśl Ustawy Prawo Własności Przemysłowej (będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego) lub podlegających ochronie tajemnicą typu know-how.

W latach 2014 - 2016 roku ustawowa spółka celowa Uczelni IBS PW Sp. z o.o. realizował program wsparcia komercjalizacji wyników badań - SPIN-TECH, w ramach którego skomercjalizowano technologie opracowane przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej. Między innymi w wyniku tych działań powstało 11 spółek odpryskowych (spin-off/spin-out), których udziałowcami są naukowcy, inwestorzy kapitałowi i branżowi i Politechnika Warszawska poprzez IBS PW Sp. z o.o.(zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym uczelnia obejmuje udziały w spółkach kapitałowych poprzez powołaną w tym celu swoja spółkę celową).

Lista spółek typu spin-off Politechniki Warszawskiej znajduje się w zakładce Portfel Spółek Odpryskowych

W roku 2016 w Politechnice Warszawskiej jest 19 czynnych umów licencyjnych.

W okresie od września 2015 do sierpnia 2016 IBS PW w obszarze działań towarzyszących komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników Politechniki Warszawskiej i transferu technologii z Uczelni do gospodarki realizował następujące działania:

 • przyjęto 67 zgłoszeń wyników badań, z których 50 podlegało opiniowaniu i akceptacji przez Rektora (w myśl nowych zasad określonych w Regulaminie PW i wynikających z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym);
 • utworzono 7 spółek odpryskowych (tzw. spin-off) z udziałem założycielskim Politechniki Warszawskiej (poprzez IBS PW) oraz pracowników naukowych PW;
 • opracowano wzory 8 umów prawnych dot. sprzedaży i licencjonowania praw własności przemysłowej, wraz z komentarzem prawnym i finansowym (wzory są dostępne dla pracowników PW poprzez biuro IBS PW);
 • opracowano wzory 4 umów wymaganych do powołania spółek „odpryskowych” typu spin-off/spin-out w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej wraz z komentarzami na temat skutków podatkowych (umowy są dostępne dla pracowników PW poprzez biuro IBS PW);
 • podpisano 9 Umów o Współpracy z firmami typu IOB wspomagającymi proces komercjalizacji; 14 umów o zachowaniu poufności z firmami zainteresowanymi komercjalizacją/wdrożeniem technologii opracowanych w Politechnice; 2 listy intencyjne w sprawie przeprowadzenia procesu preinkubacji dwóch technologii, z branży biomedycznej, opracowanych w PW;
 • prowadzono negocjacje dot. 3 technologii do uruchomienia w programie BridgeAlpha;
 • IBS uczestniczył/pośredniczył w podpisaniu 1 umowy sprzedaży IP, 4 umów licencyjnych, 4 opinii o innowacyjności dla przedsiębiorcy;
 • w ramach współpracy z ARP przeniesiono około 180 Kart Technologii do bazy technologii ARP;
 • organizacja/współorganizacja spotkań naukowców z PW z takimi firmami jak: P&G, Chem-line, Goodyear, Arrinera, OknoPlast, EEC Ventures;
 • udział w Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER sekcja InnoPOWER wraz z platformą fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej i przedstawienie oferty technologicznej PW;
 • udział w spotkaniach Porozumienia Spółek Celowych i ustalenie wspólnego stanowiska w sprawie działalności spółek celowych;
 • promocja spółek spin-off na gali BTM Mazowsze oraz na Stadionie Narodowym – V Forum Rozwoju Mazowsza V 2015

Technologia Cienkowarstwowego Słonecznego Suszenia Osadów Ściekowych w Regionie Lubelskim

Dnia 27 sierpnia 2013 roku Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej podpisał list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy dotyczącej współdziałania oraz wspólnego oferowania, wdrażania, wykonania i sprzedaży Technologii Cienkowarstwowego Słonecznego Suszenia Osadów Ściekowych w Regionie Lubelskim.

Nawiązana współpraca z World Coal Association

Dnia 18 czerwca 2014 roku sekcja Centrum Inżynierii Materiałów Antropogenicznych Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej podpisała porozumienie o wspólnych działaniach dotyczących ochrony środowiska, energetyki i polityki odpadowej z World Coal Association.

Więcej informacji o Partnerze można znaleźć na stronie www.worldcoal.org