/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Baza Technologii

 

Lista technologii przeznaczonych do komercjalizacji. Szczegółowe informacje dotyczący technologii dostępne są na drodze bezpośredniego kontaktu.
Zapraszamy chętne osoby i podmioty do kontaktu z biurem Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.

Lp. Tytuł Słowa kluczowe Status
1 Miniaturowy bezsoczewkowy holograficzny projektor obrazów barwnych projekcja, holografia, optyka, dyfrakcja, obrazowanie, kinematografia, wyświetlacze  
2 Skracanie czasu realizacji zlecenia na frezarkach CNC CAM, strategie obróbki, parametry skrawania, bazy wiedzy technologicznej, optymalizacja procesu wytwarzania na frezarkach CNC  
3 Próba opracowania materiału opakowaniowego o właściwościach aseptycznych dla celów przedłużenia przydatności do spożycia produktów żywnościowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Opakowania, przemysł spożywczy, antybakteryjne opakowania  
4 Badania modelowe uderzenia hydraulicznego w instalacjach przeciwpożarowych Instalacje przeciwpożarowe, uderzenie hydrauliczne, przepływy nieustalone, reakcja hydradynamiczna, podpora punktu stałego, tensometry, dynamometry, naprężenia, wyboczenia  
5 Metodyka analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym Państwa Zarządzanie kryzysowe, ryzyko operacyjne, zagrożenie, zakłócenie, incydent, katastrofa, bezpieczeństwo narodowe, identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyka, ocena ryzyka, szacowanie ryzyka.  
6 Eksperymentalna i modelowa analiza zjawiska separacji jonów stężonych roztworów soli na membranach nanofiltracyjnych Nanofiltracja, modelowanie, stężone roztwory soli  
7 Cewnik urologiczny z antybakteryjnym pokryciem hydrożelowym Cewnik urologiczny, hydrożel, pokrycie antybakteryjne, inżynieria biomedyczna  
8 Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej Energetyka rozproszona, strategia sterowania, modelowanie matematyczne, źródła rozproszone, mikroźródła  
9 Projektowanie torów wielkoprądowych równoległych, badanie rozpływu prądu i temperatury Szynoprzewody, tory wielkoprądowe, zestyki, aparaty elektryczne, rozdzielnice średnich i wysokich napięć  
10 Usuwanie amoniaku z pomieszczeń ferm drobiowych usuwanie amoniaku, absorbcja amoniaku, oczyszczanie powietrza, hodowla drobiu  
11 Recykling popiołów ze spalania osadów nadmiarowych osady nadmiarowe, oczyszczanie ścieków, spalanie osadów nadmiarowych, zagospodartowanie osadów nadmiarowych, koagulanty  
12 Materiał kompozytowy diament w osnowie węglika wolframu na narzędzia skrawające do obróbki materiałów drewnopochodnych Kompozyt diament/węglik spiekany, spiekanie, drewno, materaiły drewnopochodne, narzędzia skrawające.  
13 Silnik rewolwerowy PAMAR. Silnik, Rewolwerowy, HCCI, CAI, Zespół prądotwórczy, Biogaz, Syngaz, Energetyka rozproszona, Odnawialne źródła energii  
14 Komorowa protezka strzemiączka ucha środkowego Otochirurgia, stapedotomia, implanty słuchowe, układy mikromechaniczne, technologia mikro-rapid prototyping  
15 Kolba broni strzeleckiej z modułowym magnetoreologicznym układem tłumienia Tłumik magnetoreologiczny, dyssypacja, odrzut, podrzut, siła pchnięcia, celność  
16 Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roslin MAV, autonomia, drony, rolnictwo, zapylanie sprzedane
17 Rozproszona metoda optymalizacji wielkoskalowych światłowodowych sieci FTTH Telekomunikacja, optymalizacja, FTTH, projektowanie sieci, metody heurystyczne  
18 Miniaturowy precyzyjny czujnik odchylenia od pionu MEMS, odchylenie od pionu, akcelerometr, kalibracja  
19 Aplikacja mobilna umożliwiająca wczesną detekcję zagrożeń zdrowia pacjenta EKG, elektrokardiografia, telemedycyna, urządzenie mobilne, Android  
20 Zagospodarowanie odpadów jubilerskich bursztynu bałtyckiego jako surowców kosmetycznych Wykorzystanie odpadów bursztynu bałtyckiego, Ekstrakcja bursztynu, Właściwości biologiczne bursztynu bałtyckiego, Zastosowanie w kosmetyce bursztynu bałtyciego  
21 Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodoroortofosforanowym(V) oraz sposób ich otrzymywania Ciecze jonowe, sole amoniowe, wodorortofosforany(V), środki myjące, kation morfoliniowy  
22 Technologia otrzymywania polilaktydu Polilaktyd, polimery biodegradowalne, zastosowania biomedyczne, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, surowce odnawialne  
23 IKOROL, preparat antykorozyjny Ochrona przeciwkorozyjna, rdza, stal, stal ocynkowana, farby i powłoki malarskie licencja
24 Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodorocytrynianowym oraz sposób ich otrzymywania Ciecze jonowe, sole amoniowe, wodorocytryniany, związki antyelektrostatyczne, kation morfoliniowy  
25 Zintegrowana technologia otrzymywania kwasu dibenzolio-L-winowego i benzoesanu 2-etyloheksylowego z ideą "zielonej chemii" kwas winowy, chiralne kwasy dikarboksylowe, chiralne substancje pomocnicze dla farmacji, wdrożenie technologii w technice  
26 Sposób biotechnologicznego unieszkodliwiania zużytych chłodziw emulsyjnych chłodziwa emulsyjne, przemysł maszynowy, biodegradacja, mikroorganizmy  
27 Bioługowanie metali ciężkich ze stałych odpadów przemysłowych przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów Biohydrometalurgia, bioługowanie, metale ciężkie, biosurfaktanty, Acidithiobacillus thiooxidans, odpady przemysłowe  
28 Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów odlotowych w reaktorach hybrydowych biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych, biopłuczka z immobilizowaną biomasą, bioreaktor hybrydowy, biofiltr, trichloroeten, tetrachloroeten  
29 Opracowanie innowacyjnych technologii modyfikacji powierzchni biomateriałów tytanowych w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie ich przeznaczenia na implanty kostne lub kardiologiczne Procesy azotowania, tlenoazotowania na potencjale plazmy i katody w warunkach wyładowania jarzeniowego, implanty kostne, kardiologiczne, instrumentarium i urządzenia medyczne, biozgodność  
30 ReDSeeDS: Sterowany wymaganiami system wytwarzania oprogramowania inżynieria oprogramowania, wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami, inżynieria wymagań oprogramowania, ponowne wykorzystanie oprogramowania, migracja systemów zastanych (ang. legacy)  
31 Antena tubowa diagonalna o zredukowanej długości technika antenowa, anteny tubowe, anteny tubowe diagonalne, techniki subterahercowe, fale milimetrowe, radiowe układy quasi-optyczne  
32 Urządzenie do sterowania komputera poprzez niewielkie ruchy głowy i elementy mimiki twarzy. interfejs człowiek-komputer, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obrazów, urządzenie dla osób niepełnosprawnych, sterowanie komputera ruchami głowy, sterowanie komputera mimiką twarzy, sterowanie bezdotykowe  
33 Taksówka XXI w. Koncepcja wielofunkcyjnego pojazdu miejskiego. taksówka, samochód elektryczny, transport publiczny, pojazd miejski, ambulans  
34 Określanie optymalnej grubości izolacji cieplnej kanałów spalinowych prowadzonych poza budynkiem z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i warunków pogodowych panujących w danej lokalizacji efektywność energetyczna, izolacje cieplne, straty ciepła, przenoszenie ciepła, wymiana ciepła konwekcyjna  
35 Sposób modulacji światła i modulator światła Modulatory światła, modulacja ultradźwiękowa, diody elektroluminescencyjne, lasery półprzewodnikowe, montaż struktur LED na podłożu ceramicznym  
36 Piezoelekryczno-optyczne urządzenie do tworzenia mapy impedancji akustycznej i tłumienia akustycznego Mozaika LED, mapa impedancji akustycznej, odwzorowanie płaszczyzny, wykrywanie wad struktur objętościowych i warstwowych, wykrywanie złamań kości.  
37 Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów Zjawiska akustooptyczne, technologie wybuchowe, wykrywanie zagrożeń w kopalniach, rejestracja wybuchów, układy akusto-optyczne  
38 Oświetlacz chirurgiczny Oświetlacz chirurgiczny, widmo oka ludzkiego, mieszanie barw, oświetlanie selektywne, diody elektroluminescencyjne.  
39 Mobilny, wizyjny system do diagnozowania zdrowia konstrukcji cyfrowa korelacja obrazu, termowizja, urządzenia mobilne, optyczne metody pomiarowe  
40 Technologia obróbki cieplnej stali po nawęglaniu zapewniająca dużą twardość i wysokie parametry trybologiczne oraz stabilność wymiarową obrabianego elementu. stale, nawęglanie, hartowanie izotermiczne, bainit, nanomateriały, Q&P, partycjonowanie, materiały odporne na ścieranie, odkształcenia hartownicze  
41 Technologia wytwarzania za pomocą obróbki cieplnej wielofazowych stali konstrukcyjnych o dużej wytrzymalości, udarności i ciągliwości Stale wielofazowe, efekt TRIP, hartowanie izotermiczne, obróbka cieplna  
42 Technologia (BQP) obróbki cieplnej stali zapewniająca stabilność wymiarową i wysokie właściwości wytrzymałosciowe przy zachowaniu odpowiedniej ciągliwości obrabianego elementu. stale, hartowanie izotermiczne, bainit, nanomateriały, austenit szczątkowy, materiały odporne na ścieranie, odkształcenia hartownicze.  
43 Nanostrukturyzacja średniostopowych stali handlowych za pomocą obróbki cieplnej Nanostal, hartowanie izotermiczne, stale wysokowytrzymałe, obróbka cieplna, nanobainit, hartowanie stopniowe, odkształcenia hartownicze  
44 Element wypełniający pustakowy dla ścian nośnych gęstoperforowanych element wypełniający pustakowy, ściana nośna gęstoperforowana, ceramika poryzowana, keramzytobeton, płyta ocieplająca z polistyrenu ekspandowanego, wkład dyfuzyjny, wilgoć technologiczna, wilgoć kondensacyjna.  
45 Sposób wytwarzania antybakteryjnych opakowań polimerowych aktywne opakowania polimerowe, powłoki antybakteryjne, powłoki uszczelniające, PE-CVD, wyładowanie barierowe  
46 Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych bioimplant, materiały biodegradowalne, komorki macierzyste, regeneracja tkanki kostnej  
47 Metodyka badania odporności na ścieranie farb w urządzeniach typu Sutherland odporność na ścieranie, farby drukowe, farby samochodwe i in., pomiary spektrofotometryczne, różnica barwy, ΔE*ab  
48 Holograficzny druk 3-D elementów o wysokiej gładkości powierzchni holografia, optyka, dyfrakcja, druk 3-D, szybkie prototypowanie  
49 Całkowicie optyczna metoda pomiaru stałych elastycznych ciekłych kryształów ciekłe kryształy, stałe elastyczności, optyka, metody optyczne, efekt Frederiksa, samodyfrakcja  
50 Wytwarzanie komórek ciekłokrystalicznych z warstwami orientującymi metodą elektronolitografii. Ciekłe kryształy, warstwy orientujące, elektronolitografia, komórki ciekłokrystaliczne, LCD  
51 Wykorzystanie reaktora typu MBSBBR do usuwania biogenów ze ścieków z dominującym udziałem procesu denitryfiakcji defosfatacyjnej biologiczne oczyszczanie ścieków; IFAS-MBSBBR; błona biologiczna; denitryfikacja defosfatacyjna; nitryfikacja; symultaniczna denitryfikacja  
52 Kształtowanie proekologicznego systemu transportowego (EMITRANSYS) proekologiczny transport, emisja spalin, system transportowy, zrównoważony rozwój, modelowanie ruchu  
53 Model systemu logistycznego polski, jako droga do komodalności transportu w unii europejskiej komodalność transportu, system Iogistyczny, system transportowy, zrównoważony rozwój, modelowanie ruchu  
54 Backplane configuration for use in electronic carte systems Systemy modułowe, MTCA, systemy pomiarowe, radary, systemy sterowania  
55 Technologia otrzymywania materiałów porowatych typu MOF metodą mechanochemiczną MOF, materiał porowaty, mechanochemia, klaster oksocynkowy, synteza, sensor  
56 Wytwarzanie fluorescencyjnych kropek kwantowych ZnO i wyżej zorganizowanych agregatów nanostruktur ZnO Nanocząstki ZnO, materiały fluorescencyjne, sensor, wytwarzanie, identyfikacja  
57 Układ powiązania zestawów kół wózka samosterującego wózek samosterujący, powiązanie zestawów kół, elementy sprężyste równoległe do osi wzdłużnej wózka  
58 Różnicowa Technika Prądowa układy kryptograficzne, technika i arytmetyka prądowa i różnicowo-prądowa, wyrównanie mocy, minimalizacja ulotu elektromagnetycznego, ataki side-channel, zabezpieczenia sprzętowe, logika binarna i trójwartościowa, bramki i układy logiczne, układy niskomocowe, struktury uniwersalne i programowalne, desynchronizacja i dyslokacja obliczeń  
59 Różnicowa Technika Prądowa bez zera prądowego układy kryptograficzne, technika prądowa i różnicowo-prądowa, wyrównanie mocy, minimalizacja ulotu elektromagnetycznego, ataki side-channel, zabezpieczenia sprzętowe, bramki i układy logiczne  
60 Generatory pseudolosowe generator pseudolosowy, szyfr strumieniowy, rejestr przesuwny, LFSR, generator losowy, generator liczb, PRNG, RNG  
61 Generatory liczb prawdziwie losowych generator losowy, metastabilność, proces metastabilny, liczby prawdziwie losowe, TRNG, RNG  
62 Układ fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych klucze kryptograficzne, nieklonowalne klucze, nieklonowalne funkcje, metastabilność, proces metastabilny, PUF, FPGA  
63 Rozproszony zasobnik ciepła typu TES dla systemu ciepłowniczego Magazynowanie ciepła, Akumulacja ciepła, Zasobnik ciepła Systemy ciepłownicze, Sieci ciepłownicze  
64 Bezzałogowy mikro samolot MAV, Micro Air Vehicle, BSL, Bezzałogowy System Latający, mikro samolot  
65 Technologia otrzymywania wodnej nanodyspersji dekorowanego tlenku grafenu solami metali, która charakteryzuje się silnymi właściwościami adsorpcyjno-absorpcyjnymi nanotechnologia, tlenek grafenu, dekoracja, sole metali, absorpcja, adsorpcja, wodna dyspersja, skrubery, odory  
66 Wykorzystanie teorii chaosu w diagnostyce niewydolności mięśnia sercowego Niewydolność serca, sygnał akustyczny, wibracje, teoria chaosu, dynamika nieliniowa  
67 Komora fotoakustyczna otwarta komora fotoakustyczna, rezonator Helmholtza, przepływowe pomiary gazów, bezokienkowa komora fotoakustyczna  
68 Sposób wykonywania pomiarów fotoakustycznych Detekcja fotoakustyczna, jednoczesna detekcja wielu związków chemicznych, automatyczna regulacja mocy wiązek światła  
69 Sposób detekcji fotoakustycznej Detekcja fotoakustyczna, rezonator Helmholtza, komora fotoakustyczna, jednoczesna detekcja wielu związków chemicznych,  
70 Całkowicie optyczna metoda pomiaru stałych elastyczności K22 i K33 w nematycznych ciekłych kryształach z wykorzystaniem układu skanowania podłużnego Stałe elastyczności, nematyczne ciekłe kryształy, wyświetlacze ciekłokrystaliczne  
71 Sposób wytwarzania katalizatora na bazie 2-etyloheksanianu Sn(II) Kataliza chemiczna, katalizator polimeryzacji, tworzywa sztuczne, polimery biodegradowalne (z surowców odnawialnych), polimeryzacja laktydu, 2-etyloheksanian Sn(II)  
72 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw przymodelowych ceramicznych form odlewniczych na osnowie tlenku itru oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu ceramiczne formy odlewnicze, warstwy przymodelowe, proszek Y2O3, spoiwo z nanocząstkami Al2O3, nadstopy Ni oraz Ti  
73 Układ napędowy z ukośnie poprowadzonymi półosiami napędowymi do pojazdu z niezależnym zawieszeniem kół Pojazdy terenowe, układy napędowe, półosie napędowe, przeguby równobieżne, skok zawieszenia  
74 Sposób kompletowania wkładu książkowego Poligrafia, introligatorstwo, złamywanie, oprawy proste, łączenie klejowe  
75 Sposób kompletowania wkładu albumowego Poligrafia, introligatorstwo, złamywanie, oprawy proste, łączenie klejowe  
76 Sposób przygotowania grzbietu wkładu książkowego do łączenia klejowego Poligrafia, introligatorstwo, perforowanie, złamywanie, oprawy proste, łączenie klejowe  
77 Sposób kompletowania wkładu zeszytowego Poligrafia, introligatorstwo, złamywanie, oprawy zeszytowe  
78 Sposób wykonywania opraw zeszytowych i urządzenie do wykonywania opraw zeszytowych Poligrafia, introligatorstwo, szycie drutem, okrawanie, złamywanie, oprawy zeszytowe  
79 Sposób wykonywania wkładów zeszytowych do opraw złożonych i urządzenie do wykonywania wkładów zeszytowych do opraw złożonych Poligrafia, introligatorstwo, szycie drutem, okrawanie, złamywanie, oprawy złożone  
80 Sposób wytwarzania trójwymiarowych obiektów z termoplastów i drukarka 3D Druk 3D, additive, manufacturing, FDM, ABS  
81 Układ prostownika wielofazowego Budowa nowoczesnych źrodeł energii elektrycznej, przemysł lotniczy, okrętowy, pojazdy hybrydowe  
82 Sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowego Budowa dróg, asfalt modyfikowany gumą, mieszanka mineralno-asfaltowa, recykling, biododatki  
83 Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodorocytrynianowym oraz sposób ich otrzymywania Ciecze jonowe, sole amoniowe, wodorocytryniany, związki antyelektrostatyczne, kation morfoliniowy  
84 Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodoroortofosforanowym(V) oraz sposób ich otrzymywania Ciecze jonowe, sole amoniowe, wodorortofosforany(V), środki myjące, kation morfoliniowy  
85 Szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae AM1-d do zastosowania w produkcji 2-fenyloetanolu Saccharomyces cerevisiae, 2-fenyloetanol, biotechnologia, produkcja, aromat  
86 Interfejs sieci komunikacyjnej HART przemysłowe sieci komunikacyjne, interfejs HART, sieci typu fieldbus, urządzenia inteligentne automatyki  
87 Pokrycie kompozytowe hydroksyapatyt-grafen na implantach tytanowych pod hodowlę tkankową Warstwy biozgodne, pokrycia tytanu, kompozyt tlenku grafenu, hydroksyapatyt, elektroosadzanie  
88 Zastosowanie sulfonów halogenometyloarylowych Sulfony halogenometyloarylowe, synteza, preparaty p/grzybicze, Candida albicans  
89 Reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) i sposób wytwarzania reaktywnego modyfikatora poli(kwasu mlekowego) przetwórstwo tworzyw sztucznych, dodatki do tworzyw, modyfikatory właściwości, PLA, ATRP  
90 Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe, katalizatory palladowe, kwas mrówkowy, alternatywne źródła energii elektrycznej  
91 Sposób otrzymywania nanopłatkowego grafitu otrzymywanie grafenu, eksfoliacja grafitu, dyspersje grafenowe, kompozyty węglowe, kompozyty polimerowe  
92 Sposób otrzymywanian nowych bicyklicznych iminocukrow iminocukry, inhibitory gIikozydaz, substancje czynne, leki, farmacja  
93 Sposób wytwarzania polilaktydu do celów biomedycznych katalizatory biozgodne, polimeryzacja z otwarciem pierścienia laktonów, aplikacje biomedyczne, reakcja kwasu z metalem, karboksylany metali  
94 Sposób otrzymywania 2-etyloheksanianów wapnia, magnezu i cynku katalizatory biozgodne, polimeryzacja z otwarciem pierścienia laktonów, aplikacje biomedyczne, reakcja kwasu z metalem, karboksylany metali  
95 Stopowy proszek do wytwarzania stopów wolframu metodą metalurgii proszków metalurgia proszków, mechaniczne stopowanie, proszek stopowy, stop wolframu umacniany nanotlenkami, prasowanie izostatyczne na gorąco, redukcja wodorem  
96 Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego sposobu Technika świetlna, projektowanie oświetlenia, iluminacja obiektów, oprawy oświetleniowe, fotometria, grafika komputerowa  
97 Konstrukcja nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości zmęczeniowej Budowa dróg, konstrukcja drogowa, asfalt modyfikowany gumą  
98 Panel konstrukcyjny typu sandwich Warstwa górna, warstwa dolna, rdzeń=ruszt kratowy, pręty warstwowe, rama  
99 Sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali łożyskowej hartowanie z przystakiem izotermicznym, stal łożyskowa, nanobainit, przemiany fazowe  
100 Sposób otrzymywania pokrycia kompozytowego na implantach tytanowych pod hodowlę tkankową Warstwy biozgodne, pokrycia tytanu, kompozyt tlenku grafenu, hydroksyapatyt, elektroosadzanie  
101 Enancjomerycznie czysty trifluorometylosulfonamidek litowy oraz elektrolit polimerowy Bateria litowa, elektrolity stałe, elektrolit polimerowy, organizacja struktury  
102 Bezfluorowa sól do elektrolitów do ogniw galwanicznych, zwłaszcza litowo-jonowych i sodowo jonowych elektrolit, bateria, ogniwo, lit, sód  
103 Sposób wykrywania ewolucji procesów degradacyjnych za pomocą płaszczyzny energetycznej sygnału wibroakustycznego Diagnostyka, przekładnia zębata, drgania, operator energetyczny, wyłamanie zęba  
104 Pompa pulsacyjna do płynów ustrojowych z pułapką magnetyczną Pompa pulsacyjna, ruch liniowy, silnik BLDC, wspomaganie pracy serca, zawieszenie magnetyczne  
105 Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem sieci trakcyjne prądu stałego, eksploatacja zimowa pociągów, zapobieganie oblodzeniu sieci, przekształtnik różnicowy, podgrzewanie sieci trakcyjnej sprzedane
106 Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego sieci trakcyjne prądu stałego, eksploatacja zimowa pociągów, zapobieganie oblodzeniu sieci, prostownik różnicowy podstacji trakcyjnej, zasilanie różnicowe sieci trakcyjnej sprzedane
107 Sposób otrzymywania pochodnych 2-podstawionych 4,5-dicyjanoimidazoli Bateria litowa, elektrolity stałe, elektrolity ciekłe  
108 Sposób wytwarzania wkładu balistycznego GMR dodatkowego oraz wkład balistyczny GMR dodatkowy o zmiennych parametrach przeznaczony do kamizelek kuloodpornych elastomery magnetoreologiczne, wkład balistyczny, generatywne techniki wytwarzania, Rapid Prototyping, kamizelka kuloodporna  
109 Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu aplikacje biomedyczne, proleki wielkocząsteczkowe, aktywne biologicznie fenole, leki o przedłużonym działaniu  
110 Sposób wytwarzania amidu kwasu L-mlekowego i 4-aminofenolu aplikacje biomedyczne, ligandy, lipazy, optycznie czynne amidy  
111 Sposób wytwarzania czujnika piezoelektrycznego i czujnik piezoelektryczny pomiary odksztaiceń i sił, czujniki piezoieketryczne, materiały inteligentne  
112 Zastosowanie 3-metylo-1-n-propoksybutanu do wytwarzania kompozycji zapachowych zapach, kompozycja zapachowa, perfumeria, chemia gospodarcza, etery  
113 Sposób zwiększania odporności korozyjnej powierzchniowych warstw azotku tytanu na stopach magnezu Stopy magnezu, warstwy azotku tytanu, metoda hybrydowa, uszczelnianie, obróbka hydrotermiczna  
114 Struktura elektroluminescencyjna z proszkowym materiałem o właściwościach elektroluminescencyjnych Elektroluminofory, ACEL, luminescencja, tehcnika grubowarstwowa, źródła światła  
115 Synteza nowych stilbenowych pochodnych urydyny Synteza organiczna, potencjalne leki hamujące angiogenezę nowotworu; branża medyczna lub farmaceutyczna  
116 System mikroprzepływowy do monitorowania żywotności hodowli komórkowych Biotechnologia, miniaturyzacja, systemy mikroprzepływowe, badania in vitro, hodowle komórkowe, monitorowanie żywotności komórek, testowanie leków przeciwnowotworowych  
117 Wielofazowa prądnica indukcyjna, z trójfazowymi sekcjami uzwojeń stojana z dostępnymi zaciskami wirnika Maszyna indukcyjna z dostępnymi zaciskami wirnika, Maszyna wielofazowa  
118 Układ przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania energii Prostownik 12-pulsowy, Generacja napięcia stałego ,Maszyna wielofazowa  
119 Stanowisko do eksperymentalnej symulacji nastawiania złamań kręgów kręgosłupa złamania kręgów, ligamentotaksja, symulacja zabiegu operacyjnego, repozycja przez dystrakcję  
120 Sposób otrzymywania kompozytu zawierającego ciecz zagęszczaną ścinaniem ciecze dylatacyjne, ciecze zagęszane ścinaniem, poliuretany, elastomery, kompozyty, tłumienie energii, przemysł sportowy  
121 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw cermaicznych form odlewniczych na osnowie tlenku glinu oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu spoiwo; ceramiczne; masy; lejne; odlewanie; precyzyjne  
122 Sposób wyznaczania właściwości termicznych materiałów dwuwymiarowych grafen  
123 Masa ceramiczna wykazująca efekt zagęszczenia ścinaniem ciecze; zagęszczone; ścinaniem; absorpcja; energii  
124 Struktura kompozytowego foreminika o osnowie polimerowej zbrojonego włóknem węglowym, ze zintegrowanym systemem grzewczym i sposób wytwarzania (...) kompozyty  
125 Sposób automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych monitoring; inteligentny; transport  
126 Urządzenie informujące o nadjeżdżającym pojeździe szynowym i o możliwości uszkodzenia torów wykrywanie; uszkodzeń; pojazdy; szynowe  
127 Sposób wytwarzania ceramicznych tworzyw wielowarstowych metodą żelowania zawiesin chemia; ceramika; materiały; wytrzymałość  
128 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw cermicznych form odlewniczych na osnowie tlenku cyrkonu oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu cermiczne; masy; lejne; odlewnicze; formy; spoiwo; polimerowe; precyzyjne  
129 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw cermaicznych form odlewniczych na osnowie krzeminau cyrkonu oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu cermiczne; masy; lejne; spoiwo; polimerowe; precyzyjne  
130 Nowa metoda kształtowania składu fazowego stali nanobainitycznych pozwalająca na poprawę ich właściwości mechanicznych nonostal; nanobainit; obróbka; cieplna; stal; wysokowytrzymała; hartowanie; izotermiczne  
131 Wózek do kompletacji z układem wysuwu opóżnianej jednostki ładunkowej kompletacja; wózek; regały; paletowe; składowanie  
132 Sposób wytwarzania trójwymiarowych polilaktydowych dwuwarstwowych skafoldów do hodowli ekwiwalentów skóry skafoldy; inżynieria; tkankowa; polimery; biodegradowalne  
133 Przepływow mikrosystem do hodowli komórek, zwłaszcza komórek sercowych lab-on-a-chip; mikrosystem; kardiomiocyty; serce; 2D; 3D; hodowla  
134 Sposób deflokulacji nanoproszków ceramicznych w wodnych układach koloidalnych nanomateriały; deflokulacja; nanoproszki; cermiczne; formowanie; koloidalne  
135 Technika recyrkulacji paliwa węglanowego ogniwa paliwowego oraz separacja dwutlenku węgla za pomocą metod niskotemperaturowych ogniwa; paliwowe; recyrkulacja; paliwa; sekwestracja; dwutlenku; węgla licencja
136 Urządzenie do zabezpieczenia przed pyłem węglanowego ogniwa paliwowego pracującego w układzie CCS zbezpiecznie; pyłem; ogniwa; paliwowe; wychwyt; składowanie; dwutlenku; węgla licencja
137 Nowe pochodne chinolizydyny i sposób otrzymywania nowych pochodnych chinolizydyny iminocukry; inhibitor; glikozydaz; leki; substancje; czynne; 2-deoksyryboza  
138 Zastosowanie etoksycykloheksanu do wytwarzania kompozycji zapachowych etery; zapach; perfumeria; kompozycja; zapachowa  
139 Zastosowanie 1-etoksyoktanu do wytwarzania kompozycji zapachowych etery; zapach; kompozycja; zapachowa; perfumeria  
140 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form odlewniczych na osnowie węglika krzemu oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku krzemu (iv) ceramiczne; masy; lejne; formy; odlewnicze; spoiwo; odlewanie; precyzyjne; polimerowe  
141 Zastosowanie (E)-stilbenów z grupami nitrowymi i metoksylowymi w preparacie farmaceutycznym synteza; organiczna; leki; nowotwór; farmaceutyka  
142 Zastosowanie pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny z grupami nitrowymi i metoksylowymi w preparacie farmaceutycznym synteza; organiczna; leki; nowotwór; farmaceutyka  
143 Filtr kształtujący włąsciwości korelacyjne wiązki sygnałów, zwłaszcza losowych radar; sonar; MIMO; teledetekcja; szumowy; odbiór; korelacyjny  
144 Sposób otrzymania nowych analogów iminonukleozydów zawierających pierścień 1H–1,2,3–triazolu iminonukleozydy; iminocukry; inhibitory; glikozydaz; triazolowe; analogi; nukleozydów; click; chemistry  
145 Bramki cyfrowe zbudowane z komplementarnych par tranzystorów bipolarnych mikroelektronika; układy; cyfrowe; bipolarne  
146 Igła do pomiaru impedancji fragmentów tkanki miękkiej igła; biopsja; diagnostyka; medyczna; pomiar; impedancji; nowotwór; metoda; różnicowa  
147 Sposób otrzymywania półsandwiczowych kompleksów niklu(II) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi, a w szczególności o szcześio-, siedmio- i ośmioczłonowym układzie heterocyklicznym nikiel; karbeny; heterocykliczne; kataliza; homogeniczna; metaloorganika; synteza; związków; metaloorganicznych  
148 Stanowisko do doświadczalnych badań modelowych kinematyki i dynamiki zjawisk w strukturach odcinka kręgosłupa podczas procedur chirurgicznego nastawiania z wykorzystaniem ligamentotaksji planowanie; przedoperacyjne; medycyna; nastawianie; kręgosłupa; operacja; symulacja; procedur; chirurgicznych  
149 Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem trakcja; kolejnictwo; kolej; odladzanie; sieć  
150 Nowe pochodne indolizydyny i sposób otrzymywania nowych pochodnych indolizydyny iminocukry; inhibitory; glikozydaz; 2-deoksyryboza; substancje; czynne; leki  
151 Sposób produkcji i wydzielania z cieczy pohodowlanej naturalnego 2-fenyloetanolu wyprodukowanego przez drożdże na drodze biokonwersji L-fenyloalaniny 2-fenyloetanol; bioprodukcja; L-fenyloalanina; drożdże; Saccharomyces cerevisiae; ekstrakcja; octan etylu  
152 Bloki toru odbiorczego sygnału GPS/Galileo na pasmo L1/E1 GNSS; GPS; Galileo; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja satelitarna  
153 Urządzenie i sposób selektywnego przetapiania proszków druk 3d; selektywne topienie laserowe; metalurgia proszków; procesy addytywne  
154 Układ sterowania niezależnie obracającymi się kołami napędnego wózka pojazdu szynowego zwłaszcza tramwaju całkowicie niskopodłogowego transport; kolejnictwo; wagony; silnikowe; pojazdy; tramwajowe; wózek; tramwajowy; tramwaj; osobne osie; regulacja; sterowania; układ; napędny; niezależne; koła  
155 Bezfluorowa sól do elektrolitów do ogniw galwanicznych, zwałszcza litowo-jonowych elektrolit; bateria; akumulator; ogniwo; lit; anion  
156 Mieszaniny oligoglikoli i cieczy jonowych do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w ogniwach galwanicznych ciecz; jonowa; rozpuszczalność; przewodnictwo; sól; elektrolit; ogniwo; akumulator  
157 Sposób otrzymywania nanoprętów kesterytu kesteryt; fotowoltaika; nanopręty; kataliza; siarczek srebra  
158 Sposób projektowania i otrzymywania nanoproszków kesterytu z ligandami półprzewodzącymi dla potrzeb fotowoltaiki kesteryt; fotowoltaika; ligandy; półprzewodnik; heterozłącze  
159 Sposób wytwarzania polilaktydowych skafoldów gąbczastych do hodowli nabłonka walcowatego inżynieria; tkankowa; polimery; biodegradowalne; polilaktyd; nabłonek; walcowaty; badania; przenikania; API  
160 Układ przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania energii generacja; napięcie; przemienne; maszyna; wielofazowa  
161 Sposób wytwarzania kwasów diacylowinowych (przez hydrolizę bezwodników i krystalizację kwasów) kwas winowy; chiralne bezwodniki; kwasy dikarboksylowe; bezwodniki; kwasy diacylowinowe; chiralne substancje pomocnicze dla farmacji  
162 Sposób wytwarzania bezwodnika (+)-O,O’-di-p-toluoilo-D-winowego (BDTW) kwas winowy; chiralne bezwodniki; kwasy dikarboksylowe; bezwodnik; kwas ditoluoilowinowy; chiralne substancje pomocnicze dla farmacji  
163 Wymiennik ciepła z układem chłodzącym, w szczególności do zastosowania w generatorze termoelektrycznym wymiennik ciepła; układ chłodzenia; generator termoelektryczny  
164 Reaktywne estrowe pochodne (S)-(+)-kamptotecyny i sposób wytwarzania reaktywnych estrowych pochodnych (S)-(+)-kamptotecyny kamptotecyna; leki; przeciwnowotworowe; polimeryzacja; rodnikowa; estryfikacja; nierównowagowa  
165 Sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą odlewania żelowego materiały; ceramiczne; technologia; ceramiki; gelcasting; formowanie  
166 Filtr wieloczęstoliwościowy o skończonej odpowiedzi impulsowej radar; sonar; odbiór; korelacyjny; teledetekcja; kształtowanie; funkcji; korelacji  
167 Metoda immobilizacji ceramicznych mas zagęszczanych ścinaniem ciecz; zagęszczana; ścinaniem; immobilizacja; osadzanie; fotopolimeryzacja; ochrona; ciała  
168 Hamulec spreżynowy do wózka, zwłaszcza inwalidzkiego wózek; inwalidzki; hamulec  
169 Zmodyfikowana cierna przekładnia różnicowa przekładnia; cierna; różnicowa; trójrzędowa  
170 Sześcionożny robot kroczący ze zmodyfikowanym mechanizmem maltańskim maszyna; krocząca; mechanizm; maltański  
171 Antena adaptacyjna i sposób realizacji anteny adaptacyjnej antena; adaptacyjna; radiokomunikacja; łączność; transmisja  
172 Nanocząstki do izotopowej diagnostyki i terapii nowotworów nanocząstki; nowotwory; PET; polisacharydy; radioizotopy  
173 Mikrokapsułki hydrożelowe z rdzeniem z perfluorowęgla do zastosowań jako substytut czerwnoych krwinek substytut; czerwonych; krwinek; sztuczna; krew; transfuzja  
174 Bloki analogowych torów do pomiaru sygnału EKG/EMG oraz temperatury i rezystancji skóry EKG; EMG; SPI; A/C; ASIC; SoC; VLSI; telemedycyna  
175 Osnowa węglanowego ogniwa paliwowego o zwiększonej odporności na pękanie MCFC; osnowa; włóknina; cermaiczna; wzmocnienie licencja
176 Reaktor do modyfikacji powierzchni włókniny polimerowej wyładowanie; barierowe; plazma; nierównowagowa; włóknina  
177 Adaptacyjny szyk czujników kompensacyjnych do precyzyjnych pomiarów szerokozakresowych Systemy pomiarowe; szyk czujników; pomiary ciśnienia; pomiary przyspieszenia; pomiary wielkości elektrycznych; adaptacyjne przetwarzanie sygnałów; adaptacyjne systemy pomiarowe; przetwarzanie sygnałów pomiarowych  
178 Wytwarzanie mikrostruktury nanokrystalicznej lub submikronowej z węglikami stopowymi w stalach stopowych średnio i wysoko węglowych, zapewniającej wysokie parametry mechaniczne i użytkoweNowy stal; hartowanie; izotermiczne; nanobainit; stopy; narzędziowe  
179 Lejna mieszanina formierska do produkcji cermaicznych form odlewniczych z nanoproszkami (ZrSiO4) ceramiczne; masy; lejne; spoiwo; nanotlenek; nanoproszki; odlewy; precyzyjne; spoiwa; polimerowe  
180 Lejna mieszanina formierska do produkcji cermaicznych form odlewniczych z nanoproszkami (Al2O3) ceramiczne; masy; lejne; spoiwo; nanotlenek; nanoproszki; odlewy; precyzyjne; spoiwa; polimerowe  
181 Lejna mieszanina formierska do produkcji cermaicznych form odlewniczych z nanoproszkami (ZrO2)Nowy ceramiczne; masy; lejne; spoiwo; nanotlenek; nanoproszki; odlewy; precyzyjne; spoiwa; polimerowe  
182 Przepływowy mikroukład do trójwymiarowej hodowli sferoidów zaopatrzony w system odpowietrzający lab-on-a-chip; mikrosystem; sferoidy; model guza nowotworowego; system odpowietrzający  
183 Sposób i urządzenie do korekcji wielkoformatoywch obrazów wysokiej rodzielczości projekcja; obrazu; rzutniki; wyświetlacze; obraz; wielkoformatowy; korekcja; zniekształceń  
184 Sposób otrzymywania szkieł metalicznych metodą selektywnego stapiania 3D; szkło; metaliczne; addytywne; przyrostowe; laser; stapianie; proszek sprzedane
185 Nagolenniki piłkarskie o zwiększonym stopniu absorbowania energii nagolenniki; piłkarskie; elastyczne; inteligentne; materiały; ciecze; zagszczane; ścinaniem; absorpcja; energii; rozpraszanie; sylikon  
186 Włącznik zwarciowy prądu stałego załącznik; zwarciowy; próby; łączeniowe  
187 Uzyskiwanie powłok fosfolipidowych na powierzchni metali metodą elektrodepozycji materiały; biozgodne; implantacyjne; hemokompatybilne  
188 Funkjonalizacja powierzchni silikonu medycznego w celu jego hydrofilizacji i nadania właściowści antybakteryjnych sylikon; medyczny; inżynieria; biomedyczna; pokrycie; antybakteryjne  
189 Cewnik silikownowy pokryty bakteriobójczym hydrożelem cewnik; urologiczny; hydrożel; inżynieria; biomedyczna; pokrycie; antybakteryjne  
190 Nowy sposób obróbki stali prowadzący do otrzymania twardej oraz odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz wytrzymałego i ciągliwego rdzenia wyrobu obróbka cieplna stali; obróbka cieplno-chemiczna; azotowanie gazowe; azotowanie jarzeniowe; austenit azotowy; ferryt azotowy; nanostrukturyzacja bainityczna; nanobainit  
191 Załącznik zwarciowy prądu przemiennego na napięcie probiercze do 25kV załącznik; zwarciowy; próby; łączeniowe  
192 Oprogramowanie do analizy defektów w półprzewodnikach analiza; obrazu; defekty; struktury; półprzewodnik; oprogramowanie  
193 Metoda regeneracji elektrolitu węglanowego ogniwa paliwowego ogniwa; ogniwo; paliwowe; regeneracja; elektrolitu; elektrolit; węglanowy licencja
194 Kompozyt metalowo-węglowy i polimerowo-węglowy o podwyższonej przewodności cieplnej oraz sposób ich wytwarzania kompozyt; przewodność; cieplna  
195 Sposób i układ do separacji impulsów promieniowanie; pomiary; mocy; przetwarzanie; sygnałów; fizyka; jądrowa  
196 Synteza bromopochodnych kombretastatyn synteza; organiczna; leki; hamujące; angiogenezę; nowotworu; medycyna; farmaceutyka  
197 Sposób uwzględnienia pochodnych stabilności i sterowania w projektowaniu wymuszeń typu Multisine identyfikacja systemów; projektowanie wymuszeń; charakterystyki bodego; statki powietrzne; symulatory lotu; prawa sterowania  
198 Sposób obróbki elektroerozyjnej z zastosowaniem płatków grafenowych w dielektryku obróbka elektroerozyjna; warstwa wierzchnia; właściwości powierzchni; grafen; chropowatość powierzchni  
199 Hybrydowy układ wytwarzania energii elektrycznej hybrydowe źródło energii; magazyn energii; ogniwo paliwowe; fotowoltaika; przekształtnik energoelektroniczny  
200 Filtr zespolony na pasmo L1/E1 do odbiorników GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; filtr zespolony; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna  
201 Tor wielkiej częstotliwości i przemiany na pasmo L5/E5 do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; LNA; mieszacz; PLL; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna  
202 Tor wielkiej częstotliwości i przemiany na pasmo L1/E1 do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; LNA; mieszacz; PLL; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna  
203 Tor pośredniej częstotliwości na pasma L1/E1 oraz L5/E5 do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; VGA; LPF; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna  
204 Tory przeminy częstotliwości na pasma L1/E1 oraz L5/E5 do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; mieszacz; symetryzator; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna  
205 Wzmacniacze niskoszumowe na pasma L1/E1 oraz L5/E5 w wersji niezrównoważonej i symetrycznej do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; LNA; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna  
206 Mikrokontroler Adelit mikrokontroler; SPI; A/C; ASIC; SoC; VLSI; układy scalone; telemedycyna  
207 Zintegrowana pompa ładunkowa do konwersji napięcia 1,2 V na 1,5 V kowerter; napięcia; DC-DC; pompa ładunkowa; ASIC; SoC; VLSI; układy scalone  
208 Reaktor do prowadzenia procesów chemicznych w plazmie wyładowania ślizgowego wyładowanie; ślizgowe; plazma; nierównowagowa; reaktor; elektroda; centralna; wirowy; przepływ; gazu  
209 Sposób całkowicie optycznego sterownia kierunkiem propogacji sygnału optycznego w komórce o geometrii klina wypełnionej domieszkowanym chiralnym nematycznym ciekłym kryształem ciekłe kryształy; chiralne; nematyki; całkowicie; optyczne; przełączniki; układy; logiczne  
210 Technologia obróbki cieplnej mająca na celu wytworzenie wielofazowej struktury, dzięki której możliwe jest uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałościowych, dużej udarności oraz dużej ciągliwości w stalach konstrukcyjnych stale; wielofazowe; TRIP; hartowanie; izotermiczne; obróbka; cieplna; nanobainit  
211 Sposób i urządzenie do identyfikacji odbiorników energii elektrycznej na podstawie widma impedancji lub admitancji elektrotechnika; smart metering; identyfikacja; odbiorniki; elektryczne; urządzenia; pomiarowe  
212 Sposób i urządzenie do identyfikacji źródła zakłóceń harmonicznych w sieci elektroenergetycznej na podstawie widma impedancji lub admitancji elektrotechnika; identyfikacja; power quality; źródła; zakłóceń; urządzenia; pomiarowe  
213 Akustyczno-konstrukcyjny panel Sandwich panel Sandwich; kratowa warstwa środkowa; trójwarstwowe pasma kompozytowe; komórki ograniczone pasmami; przesłony akustyczne  
214 Kratowa warstwa środkowa panelu sandwich kratowa warstwa środkowa; kompozytowe pręty; rdzeń pręta; dwuczęściowa warstwa zewnętrzna; połączenie na zakładkę  
215 Cyfrowo-analogowy układ scalony do fizycznej symulacji uszkodzeń i metod generacji wektorów testowych dla cyfrowych układów scalonych CMOS DefSim; bramki logiczne; układ cyfrowy; testowanie; SoC; VLSI; układy scalonel; edukacja  
216 Sposób pomiaru odchyleń kątowych względem wiązki laserowej oraz błędów rotacyjnych maszn i interferometr do pomiary tych parametrów błędy rotacyjne; interferometr; mikro-odchylenia; kątowe; pomiary; oś wiązki; laserowej  
217 Pneumatyczny naprężacz sieci trakcyjnej sieci trakcyjne górne; urządzenia naprężające; siłowniki pneumatyczne  
218 Urządzenie do obciążania kończyn w bieżni ruchowej pomiar siły obciążenia; siła reakcji podłoża; rehabilitacja; parametry lokomocyjne; trening; niepełnosprawnych  
219 Dwutorowa ruchoma bieżnia treningowo-pomiarowa z wizualizacją chodu od spodu rehabilitacja; analiza chodu; pomiar parametrów chodu; ocena postępu; platforma pomiarowa; chód; patologiczny; asynchroniczny  
220 Badawczo-treningowa bieżnia ruchoma bieżnia; rehabilitacja; trening; badanie chodu; platforma pomiarowa  
221 Sposób otrzymywania polimerowo-węglowego materiału ekranującego promieniowanie elektromagnetyczne oraz zastosowanie    
222 Naprężacz mieszkowy sieci trakcyjnej sieci trakcyjne górne; urządzenia naprężające; siłowniki pneumatyczne  
223 Innowacyjna technologia obróbki cieplnej stali zapewniająca wysokie właściwości wytrzymałościowe przy zachowaniu dużej ciągliwości obrabianego elementu stale; hartowanie; izotermiczne; bainit; nanomateriały; austenit szczątkowy; odporne na ścieranie; odkształcenia hartownicze  
224 Sposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej zwłaszcza dla elektronwni fotowoltaicznej pracującej w warunkach częściowego zacienienia energetyka; odnawialna; fotowoltaika; energoelektronika  
225 Sposób długoterminowego zabezpieczania przed wpływem środowiska wyrobów z tworzyw sztycznych, zwłaszcza z poli(chlorku winylu) ochrona; starzeniowa; muzealna; zabezpieczanie dowodów  
226 Falownik rezonansowy przełączający przy zerowym prądzie z dwoma tranzystorami unipolarnymi energoelektronika; przekształtniki rezonansowe; falowniki; przekształtniki ZCS; tranzystory polowe  
228 Przekształtnik rezonansowy przełączający przy zerowym prądzie oparty na tranzystorze HEMT z detektorem przejścia prądu przez zero energoelektronika; przekształtniki rezonansowe; przekształtnik ZCS DC/DC; sterowanie PDM; HEMT; azotek galu  
230 Inteligentny absorber energii zderzenia zbudowany z pakowanych próżniowo granulatów zderzenia; absorber; struktury; granulowane  
232 Wykorzystanie oleju rzepakowego do ekstrakcji 2-fenyloetanolu olej; rzepakowy; ekstrakcja; 2-fenyloetanol; bioprodukcja; drożdże  
234 Pomiar stopnia suchości pary wodnej z użyciem mikrofal energetyka; pomiary; stopień suchości; para; wilgotna; mikrofale; ciągłe  
235 Sposób uzyskiwania falowodów optycznych o zmiennej geometrii w komórkach ciekłokrystalicznych ciekłe kryształy; falowody; optyczne; solitony; prowadzenie wiązki  
236 Nowe c-glikozydy i sposób otrzymywania nowych c-glikozydów iminocukry; inhibitory; glikozydaz; cukry; proste; leki; substancje; czynne  
237 Urządzenie do nanoszenia znaczników na próbki biologiczne oraz sposób nanoszenia znaczników cyfrowa korelacja obrazu; pomiary; próbki biologiczne  
238 Reaktor plazmonowo-katalityczny do prowadzenia reakcji chemicznych etanolu z wodą wyładowanie; barierowe; kalizator; kobaltowy; etanol; wodór; eten  
239 System zasilania samochodów elektrycznych sieci trakcyjne; samochody elektryczne; zasilanie elektroenergetyczne; minimalizacja akumulatorów  
240 Miniaturowy bezsoczewkowy holograficzny projektor obrazów barwnych projekcja; holografia; optyka; dyfrakcja; obrazowanie; kinematografia; wyświelacze  
241 Zmywarkowy zasobnik tabletek z własnym systemem wypłukiwania zawartości zasobnik tabletek; zmywarka; dyspenser; hałas  
242 Sieć trakcyjna szynowa dwubiegunowa sieci trakcyjne; sieci szynowe; samochody elektryczne; zasilanie elektroenergetyczne  
243 Wielokomórkowy układ przekształtnikowy wielowejściowe źródło energii; przekształtnik wielokomórkowy; balansowanie napięć; fotowoltaika; bateria elektrochemiczna; przekształtnik wielopoziomowy  
244 Preparat wodo- i chemoodporny oraz sposób otrzymywania preparatu wodo- i chemoodpornego (masa izolacyjna) poprzez recykling odpadów polistyrenu spienionego (styropianu) STYROZOL, recykling, odpady, odzysk surowca, styropian odpadowy, hydroizolacja, preparat wodochronny, preparat chemoodporny, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, roztwór gruntujący, powłoka izolacyjna, masa izolacyjna  
245 Sposób otrzymywania preparatu wodo- i chemoodpornego (masa izolacyjna) poprzez recykling odpadów polistyrenu spienionego (styropianu) STYROPLAST, recykling, odpady, odzysk surowca, styropian odpadowy, hydroizolacja, preparat wodochronny, preparat chemoodporny, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, powłoka izolacyjna, masa izolacyjna  
246 Sposób otrzymywania preparatu wodo- i chemoodpornego (masa izolacyjna) poprzez recykling odpadów polistyrenu spienionego (styropianu) i gumy odpadowej STYROGUM, recykling, odpady, odzysk surowca, styropian odpadowy, guma odpadowa, hydroizolacja, preparat wodochronny, preparat chemoodporny, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, powłoka izolacyjna, masa izolacyjna  
247 Sposób otrzymywania preparatu wodo- i chemoodpornego (masa izolacyjna) poprzez recykling odpadów polistyrenu spienionego (styropianu) i popiołów lotnych STYROFAST, recykling, odpady, odzysk surowca, styropian odpadowy, popioły lotne, hydroizolacja, preparat wodochronny, preparat chemoodporny, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, powłoka izolacyjna, masa izolacyjna  
248 Technologia obróbki cieplnej stali po nawęglaniu zapewniająca dużą twardość i wysokie parametry trybologiczne oraz stabilność wymiarową obrabianego elementu stale; nawęglanie; hartowanie izotermiczne; bainit; nanomateriały; materiały odporne; ścieranie; odkształcanie hartownicze  
249 Mobilny moduł mieszkalny budownictwo modułowe; tymczasowe; powódź; kontener; schronienie; jednostka mieszkalna; lokowanie powodzian; mieszkanie; architektura mobilna; domek letniskowy  
250 Sposób wytwarzania winianów n-alkoholi C1-C3 kwas winowy; bloki budulcowe; katalizator syntezy asymetrycznej; chiralne substancje; przemysł; farmaceutyka; kosmetyka; polimery  
251 Sposób wytwarzania kwasów diacylowinowych metodą ciągłą kwas winowy; chiralne bezwodniki i kwasy dikarboksylowe; bezwodniki i kwasy diacylowinowe; dibenzoilowinowe; ditoluoilowinowe; chiralne substancje pomocnicze dla farmacji; krystalizacja  
252 Sposób krystalizacji monohydratów kwasów diacylowinowych kwas winowy; chiralne bezwodniki i kwasy dikarboksylowe; bezwodniki i kwasy diacylowinowe; dibenzoilowinowe; ditoluoilowinowe; chiralne substancje pomocnicze dla farmacji; krystalizacja  
253 Polimery koordynacyjne oparte na jonach chromu (II) sorpcja; gazów; cieczy; mieszanina; ogniwa; baterie; kataliza; ekologia  
254 Sposób obróbki cieplnej trójwymiarowych obiektów ze szkieł metalicznych druk 3d; techniki przyrostowe; HIP; szkła metaliczne; metal amorficzny; additive; manufacturing; metalic glasses; amorphous  
255 Materiał antybakteryjny na bazie recyklatu do odlewania rotacyjnego antybakteryjne; odlewanie; rotacyjne; polietylen; polipropylen; napełniacze  
256 Zespół do sprzęgania samochodów sieci trakcyjne; samochody elektryczne; zasilanie elektroenergetyczne; minimalizacja akumulatorów  
257 Sposób wytwarzania elementów kompozytowych z gradientem fazy metalicznej metodą żelowego odlewania odśrodkowego materiał; kompozytowy; gradient; fazy; metalicznej; ceramika-metal; żelowe odlewanie odśrodkowe  
258 Inertny chemicznie układ dozowania próbek w przepływie do oznaczania całkowitej zawartości metali w próbkach o małej objętości dozowanie próbek w przepływie; oznaczanie; metali; mała; objętość; próbek; strumień; cieczy; inertny chemicznie  
259 Metoda wytwarzania nanoausferrytycznego żeliwa sferoidalnego poprzez specjalną obróbkę cieplną    
260 Sposób tworzenia siatki kalibracyjnej z wykorzystaniem wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości system wizyjny; cyfrowa siatka kalibracyjna; kalibracja; wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości; pomiary wizyjne  
261 Metody i algorytmy do filtracyji/przetwarzania danych 3D w postaci chmury punktów oraz środowisko FRAMES implementujące te metody oprogramowanie  
262 Metody i algorytmy do wizualizacji 3D duży zbiorów danych w postaci chmury punktów oraz środowisko Massive3D implementujące te metody    
263 Metody i algorytmy do kalibracji/pomiarów skanerami 3D z oświetleniem strukturalnym oraz środowiska HardFrame implementujące te metody    
264 Sposób detekcji obiektów ruchomych w zobrazowaniach radarowych z syntetyczną aperturą oraz estymacji parametrów ruchu tych obiektów radar; syntetyczna apertura; zobrazowanie; obiekt ruchomy; detekcja  
265 Turbina promieniowa energetyka; turbina parowa; turbina gazowa; wirnik; łopatki; dośrodkowa  
266 Sposób otrzymywania 5-fluoro-1-(tetrahydrofuran-2-ylo)pirymidino-2,4(1H,3H)-dionu alkilowanie; synteza organiczna; 5-fluorouracyl; terapia; przeciwnowotworowa; zasada organiczna  
267 Zmywarkowy zasobnik tabletek z własnym systemem wypłukiwania zawartości i osłoną detergentu dyspenser; hałas; zasobnik tabletek; zmywarka  
268 Sposób otrzymywania pianek poliuretanowych w obecności napełniaczy roślinnych biokompozyty pianek poliuretanowych; kontrola procesu syntezy; napełniacze; roślinne; ekologia; zagospodarowanie odpadów  
269 Sposób addytywnego wytwarzania trójwymiarowych obiektów na bazie trójskładnikowych faz z układu Ti-Al-N druk 3d; HIP; Ti-Al-N; additive  
270 Napęd dźwigniowy na jedną rękę do ręcznego wózka inwalidzkiego wózek; inwalidzki; napęd; dzwigniowy; jedna kończyna górna; niezależne hamowanie kół; nieżaleny napęd kół  
271 Zespół łączący koło napędzane z kołem swobodnym dla ręcznego wózka inwalidzkiego napędzanego jedną ręką    
272 Piasta z przekładnią planetarną jednostopniową i zintegrowanym wewnętrznym hamulcem ciernym zwłaszcza do ręcznych wózków inwalidzkich o napędzie dźwigniowym    
273 Napęd dźwigniowy do ręcznego wózka inwalidzkiego z przekładnią zębatą oraz rozłącznym mechanizmem mocującym do ramy wózka inwalidzkiego wózek inwalidzki; napęd dzwigniowy; przekładnia zębata; hamulec; demontaż  
274 Połączenie gwintowe o zwiększonej nośności połączenie; gwintowe; zwiększona nośność  
275 Urządzenie do podawania niewielkich ilości cieczy pod wysokim ciśnieniem z jednoczesnym bardzo dokładnym pomiarem wydatku podawanie cieczy; wysokie ciśnienie; precyzyjne; pomiar; wydatku  
276 Zautomatyzowany jednopędowy próbnik rdzeniowy do zainstalowania na pojeździe terenowym geologia; odwiert; gleba; próbka; automatyczny  
277 Dyfrakcyjny spektroskop absorpcyjny do zainstalowania na pojeździe terenowym Spektroskopia; robotyka mobilna; geologia; chemia nieorganiczna; chemia organiczna  
278 Przenośny detektor bakterii gruźlicy    
279 Metoda elektrochemicznego wytwarzania na metalach biozgodnych powłok polimerowych o grubości umożliwiającej zastosowanie ich do bezpośredniego kontaktu z krwią i tkankami    
280 Metoda magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej    
281 Zintegrowany system elektroniczny do minitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierających analogowe tory pomiarowe oraz mikrokontroler Adelit    
282 Zintegrowany system elektroniczny do minitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierających analogowe tory pomiarowe oraz mikrokontroler Adelit z układem zegara czasu rzeczywistego    
283 Proteza ucha środkowego o zwiększonej skuteczności    
284 Technologia wytwarzania kwasu di-p-toluoilowinowego (KDTW)    
285 Technologia wtwarzania kwasu dibenzoilowinowego (KDBW) metodą ciągłą    
286 Sposób otrzymywania alanin podstawionych uracylem bądź tyminą w pozycji beta    
287 Sposób otrzymywania alanin podstawionych cytozyną w pozycji beta    
288 Sposób zwiększania odporności na korozję wżerową i zużycie przez tarcie stali austenitycznych stal austenityczna; obróbki jonowe; aktywny ekran; azotonawęglanie; austenit azotowęglowy; ochrona antykorozyjna  
289 Nowy sposób pomiaru wysokości    
290 Sieć trakcyjna górna skompensowana    
291 Podstacja trakcyjna wielo-systemowa    
292 Urządzenie wywołujące efekt kroczenia na kończynach tylnych zwierząt po uszkodzeniach rdzenia kręgowego    
293 Ceramiczna zawiesina zagęszczana ścinaniem o zwiększonym przewodnictwie cieplnym    
294 Mikroprzepływowy adapter typu "Plug-and-flow" do przekształcania dysz pojedynczych w dysze współosiowe lub wieloosiowe    
295 Generator fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych    
296 Generator fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych    
297 Generator losowy    
298 Generator losowy    
299 Generator losowy    
300 Generator losowy    
301 Procedura wytwarzania krystalicznego L,L-laktydu oczyszczonego (gat. I) i (gat. II) w skali ćwierćtechnicznej    
302 Urządzenie do tłumienia sił działających na fotelik samochodowy    
303 Bariera drogowa o zmiennej sztywności    
304 Adiabatyczny układ magazynowania energi w skroplonym powietrzu z modułem separacji tlenu    
305 Sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą odlewania żelowego z zawiesin o wysokim stężeniu fazy stałej    
306 Sposób otrzymywania mieszaniny akrylanu 3-(2,3-dihydroksypropoksy)-2-hydroksypropylu i 1-(2,3-dihydroksypropoksy)-3-hydoksypropan-2-ylu    
307 Sposób otrzymywania nanocząstek srebra i miedzi, modyfikowanych powierzchniowo nanotlenkiem glinu i nanokrzemionką oraz nanoczątki srebra i miedzi, modyfikowane powierzchniowo nanotlenkiem glinu i nanokrzemionką    
308 Nowy biodegradowalny materiał polimerowy do otoczkowania nawozów    
309 Regulowany pierścień wentylatora lub śmigieł    
310 Cyfrowy system wykonywania niepodrabialnej dokumentacji obrazowej    
311 Sposób kształtowania rozkładu luminancji oraz określenia wpływu gabarytowego oprawy oświetleniowej na obiekt oświetlenia i układ do stosowania tego sposobu    
312 Sposób otrzymywania nowych amino kwasów    
313 Sposób otrzymywania 1,2,3-triazolowych pochodnych uracylu    
314 Sposób otrzymywania makrocyklicznych pochodnych stilbenu    
315 Zastosowanie wytłoków z aronii jako napełniacza do wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych    
316 Zastosowanie pestek malin jako napełniacza do wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych    
317 Technologia wytwarzania bezwodnika dibenzoilowinowego (BDBW)    
318 Technologia wytwarzania winianu dimetylu w skali pilotowej    
319 Technologia wytwarzania winianu dietylu w skali pilotowej    
320 Technologia wytwarzania kwasu dibenzoilowinowego (KDBW)    
321 Układ wytwarzania energii z prądnicą trójfazową do zasilania odbiorników jednofazowych    
322 Moduł skrętu kończyny dolnej w robocie ortotycznym    
323 Urządzenia światłowodowe do optycznej realizacji transformaty logarytmiczno-biegunowej    
324 Układ zasilania autobusu skroplonym powietrzem Liquid Air BUS (LA-BUS)    
325 Bezprzewodowy układ odczytu informacji z czujników elastycznych    
326 Bloki toru nadawczo-odbiorczego zgodnego ze standardem Bluetooth Low Energy    
327 Tor nadawczy i bloki toru odbiorczego zgodnego ze standardem Bluetooth Low Energy    
328 Dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt    
329 Tor odbiorczy wielkiej częstotliwości zgodny ze standardem Bluetooth Low Energy    
330 Bloki toru odbiorczego zgodnego ze standardem Bluetooth Low Energy    
331 Metastabilnościowy generator losowy    
332 Arbiter    
333 Metastabilnościowy generator losowy    
334 Generator metastabilnościowych interwałów czasowych    
335 Metastabilnościowy generator losowy    
336 Uszczelnienie wysokotemperaturowych ogniw paliwowych    
337 Sposób wytwarzania prepolimeru poli(sebacynianu glicerolu) i metoda jego oczyszczania    
338 Płaski stos węglanowych ogniw paliwowych    
339 Płaski kolektor do ogniw paliwowych    
340 Technika kaskadowego przepływu wodoru i dwutlenku węgla przez reaktor Sabtiera i stałotlenkowy elektrolizer do produkcji metanu    
341 Sposób wytwarzania dwufunkcyjnych polilaktydowych skafoldów przeznaczonych do hodowli komórkowych    
342 Metastabilnościowy generator losowy    
343 Łożysko toczne hybrydowe    
344 Sposób otrzymywania nowych amino kwasów    
345 Sposób otrzymywania pochodnej kwasu 1H-1,2,3-triazolo-4,5-dikarboksylowego    
346 Pojazd Mikrus. Koncepcja oraz rozwiązania technologiczne kompozytowej struktury nośnej oraz kompozytowego zawieszenia    
347 Generator losowy    
348 Generator losowy    
349 Technologia tarciowego nanoszenia powłok tytanowych na powierzchnie ceramiczne przy pomocy szczotek garnkowych    
350 Dynamiczny stabilizator ciśnienia    
351 Sposób wytwarzania morfolino-2,5-dionów przez cyklizację N-(2-chloroacylo)-alfa-aminokwasów    
352 Urządzenie do aktywnego tłumienia sił działających na fotel samochodowy    
353 Urządzenie do tłumienia sił działających na fotelik samochodowy mocowany za pomocą pasów bezpieczeństwa    
354 Kanał światłowodowy z funkcją stabilizacji ciśnienia w rurociągu    
355 Inteligentny tłumik drgań wykonany z pakowanych próżniowo granulatów    
356 Metoda wytwarzania porowatych wyrobów trójwymiarowych o szczelnej lub otwartej strukturze komórkowej    
357 Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej    
358 Mikrosystem przepływowy do dwu- oraz trójwymiarowej hodowli komórek    
359 Przepływowy mikrosystem do oceny skuteczności procedur terapii przeciwnowotworowej z uwzględnieniem wielkości sferoidów oraz obecności komórek prawidłowych    
360 Stykowy czujnik odchylenia od pionu / wyłącznik stykowy    
361 Czujnik bicia osiowego    
362 Akcelerometr MEMS z możliwością precyzyjnej auto-kalibracji    
363 Komora rozpraszania leku inhalacyjnego ze zmiennym oporem własnym    
364 Ceramiczna struktura porowata wypełniona cieczą zagęszczaną ścinaniem    
365 Sposób wytwarzania kompozytów z organożelem zawierającym płyn zagęszczany ścinaniem w osnowie elastomerowej    
366 Sposób hydromechanicznego kształtowania profili cienkościennych    
367 Miniaturowy precyzyjny czujnik odchylenia od pionu    
368 Optyczny objętościomierz cyfrowy    
369 Sposób kompensacji odkształceń prądu przemiennego jednofazowych i wielofazowych przekształtników energoelektronicznych sprzężonych z siecią elektroenergetyczną    
370 Sposób wytwarzania kompozytu na osnowie korundu modyfikowanego montmorylonitem o unikatowych właściwościach tribologicznych    
371 Sposób wytwarzania kompozytów ceramicznych z udziałem karbidku tytanu o unikatowej stechiometrii i formie 2D    
372 Usprawnienie konstrukcji rotacyjnego silnika cieplnego wykorzystującego sprężanie falami uderzeniowymi    
373 Wielofunkcyjny mikrosystem przepływowy do tworzenia kokultury komórkowej    
374 Sposób otrzymywania pochodnej tetrhydronaftalenowej z metoksy pochodnej stilbenu    
375 Mechaniczne rozwiązanie do zapylania roślin    
376 Sposób wytwarzania i chemicznego usuwania struktur podporowych dla elementów wykonanych metodą druku 3D    
377 Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem dodawczym    
378 Sposób modyfikacji właściwości reologicznych płynów zagęszczanych ścinaniem    
379 Metoda podwyższania sprawności adiabatycznego układu magazynowania energii w skroplonym powietrzu poprzez zastosowanie dodatkowego modułu parowego    
380 Metoda podwyższania sprawności adiabatycznego układu magazynowania energii w skroplonym powietrzu poprzez wtrysk pary    
381 Sposób wydzielania czystego gipsu z odpadów gipsowych    
382 Scalony generator przestrajany napięciem na pasmo ISM 2,4 GHz z układem kalibracji w technologi FD-SOI 28 nm    
383 Układ wejścia/wyjścia realizujący warstwę fizyczną standardu EIA/TIA-485    
384 Implementacja przetwornicy napięcia typu DC/DC do zasilania scalonych systemów elektronicznych w technologii CMOS 130nm    
385 Środkowa komórka matrycy uniwersalnego układu mnożenia w bazach normalnych    
386 Brzegowa komórka sumująca matrycy uniwersalnego układu mnożenia w bazach normalnych    
387 Uniwersalny układ mnożenia w ciałach Galois    
388 Element operacyjny szybkiego układu mnożenia w optymalnych bazach normalnych    
389 Blok mnożenia jednego bitu szybkiego układu mnożenia w optymalnych bazach normalnych    
390 Szybki układ mnożenia w optymalnych bazach normalnych    
391 Układ obliczania odwrotności w optymalnych bazach normalnych    
392 Układ dodawania punktów na krzywej eliptycznej    
393 Układ podwajania punktów na krzywej eliptycznej    
394 Układ obliczania wielokrotności punktów na krzywej eliptycznej    
395 Układ do testowania reometru impedancyjnego, symulator pacjenta w pomiarach reometrycznych    
396 Automatyczny mikrodozownik do badania skuteczności terapii w warunkach przepływowych    
397 Skrzydło wielopasmowe    
398 Skrzydło samolotu wysokomanewrowego    
399 Nanorurki węglowe jako dodatek do cieczy zagęszczane ścinaniem    
400 Sposób otrzymywania węglika tytanu Ti3C2 jako materiału 2D modyfikowanego powierzchniowo tlenkami metali grupy 13 i dwuwymiarowy krystaliczny węglik tytanu Ti3C2 modyfikowany tlenkami metali grupy 13    
401 Sposób otrzymywania dwuwymiarowego węglika tytanu Ti3C2 modyfikowanego powierzchniowo nanocząstkami tlenków metali i metali szlachetnych oraz dwuwymiarowy węglik tytanu Ti3C2 modyfikowany powierzchniowo nanocząstkami tlenków metali i metali szlachetnych    
402 Nawowy przegarniacz osadów ściekowych do stosowania w halowych suszarniach osadów ściekowych    
403 Sposób otrzymywania dwuwymiarowego węglika tytanu Ti3C modyfikowanego powierzchniowo nanocząstkami tlenków metali i metali szlachetnych oraz dwuwymiarowy węglik tytanu Ti3C modyfikowany powierzchniowo nanocząstkami tlenków metali i metali szlachetnych    
404 Implantonic - śródkostny wszczep stomatologiczny z możliwością skalowanej aplikacji czynników biologicznie aktywnych